Kamarumah architekti: realizace BJ Harfa

realizace Kamarumah architekti, BJ Harfa

downloadPlná velikost downloadMenší velikost

realizace Kamarumah architekti, BJ Harfa

downloadPlná velikost downloadMenší velikost

realizace Kamarumah architekti, BJ Harfa

downloadPlná velikost downloadMenší velikost

realizace Kamarumah architekti, BJ Harfa

downloadPlná velikost downloadMenší velikost

realizace Kamarumah architekti, BJ Harfa

downloadPlná velikost

realizace Kamarumah architekti, BJ Harfa

downloadPlná velikost downloadMenší velikost

realizace Kamarumah architekti, BJ Harfa

downloadPlná velikost downloadMenší velikost

realizace Kamarumah architekti, BJ Harfa

downloadPlná velikost downloadMenší velikost

realizace Kamarumah architekti, BJ Harfa

downloadPlná velikost downloadMenší velikost

realizace Kamarumah architekti, BJ Harfa

downloadPlná velikost downloadMenší velikost

realizace Kamarumah architekti, BJ Harfa

downloadPlná velikost downloadMenší velikost

realizace Kamarumah architekti, BJ Harfa

downloadPlná velikost downloadMenší velikost

realizace Kamarumah architekti, BJ Harfa

downloadPlná velikost downloadMenší velikost

projekt Kamarumah architekti, nový půdorys BJ Harfa

downloadPlná velikost downloadMenší velikost

projekt Kamarumah architekti, nový půdorys BJ Harfa

downloadPlná velikost downloadMenší velikost

původní půdorys BJ Harfa

downloadPlná velikost downloadMenší velikost

původní půdorys BJ Harfa

downloadPlná velikost downloadMenší velikost