Propojení fyzického a virtuálního světa je stále větší. Vzniká další generace internetu a Metaverse Continuum, říká Accenture Technology Vision 2022

  • Kdo zaspí, ocitne se ve světech, které navrhl někdo jiný a pro někoho jiného.
  • Accenture identifikuje čtyři klíčové trendy, kterým se firmy musí věnovat v horizontu tří let, aby udržely krok a ideálně předstihly konkurenci.

Metaverse Continuum, ekosystém digitálně-reálných světů a obchodních modelů, zcela změní způsob, jakým nynější svět funguje i jak v něm lidé komunikují, a to prostřednictvím propojení nových technologií, jakými jsou rozšířená realita, blockchain, digitální dvojníci či edge computing, říká nová studie Accenture Technology Vision 2022.

Progresivní společnosti již nyní na situaci reagují. Příkladem je společnost Mars, která ve spolupráci se společnostmi Microsoft a Accenture využívá digitální dvojníky – jenž jsou jedním ze základních prvků metaverse - k tomu, aby snížila plýtvání, zvýšila rychlost a kapacitu při výrobě a umožnila zaměstnancům rozhodovat a reagovat v reálném čase. Tuto technologii společnost nyní zahrnula do vývoje produktů, kde se prostřednictvím digitálních simulací zohledňují takové proměnlivé faktory, jakými jsou například klimatické změny, a zároveň je tím umožněna větší transparentnost a hlubší vhled do celého dodavatelského řetězce – od místa původu až po místo spotřeby.

„Vzniká další generace internetu, která bude hnacím motorem nové vlny digitální transformace. Půjde přitom o mnohem větší vlnu, než byla ta, která probíhala dosud, a do velké míry tím bude ovlivněn způsob, jakým žijeme a pracujeme,” říká Adam Leščišin, Danubia Region FS Technology Strategy & Advisory Lead ve společnosti Accenture a dodává: „Naše vize metaverse jako kontinua zpochybňuje zatím převládající, užší pohledy na internet a nastiňuje, proč společnosti musí na novou výzvu reagovat už dnes, jinak se mohou záhy ocitnout ve světech, které navrhl někdo jiný a pro někoho jiného.“

Accenture identifikuje čtyři klíčové trendy, kterým se firmy musí věnovat v horizontu tří let, aby udržely krok a ideálně předstihly konkurenci:

·       WebMe: Putting the Me in Metaverse - V současné době jsou podnikové strategie tvořeny pro internet dneška, tedy digitální svět, kde platformy mnohdy postrádají schopnost hladké přenositelnosti dat a schopnost spolu vzájemně spolupracovat. Nástup Metaverse a Web3 však má potenciál přetvořit internet jak jej známe; nesourodou sbírku webů a aplikací nahradí Metaverse trvalým 3D prostředím, ve kterém bude pohyb z jednoho virtuálního "místa" na druhé stejně jednoduchý, jako pohyb doma mezi dvěma místnostmi. Až 95 % vedoucích pracovníků se domnívá, že budoucí digitální platformy musí nabídnout jednotný zážitek a umožňovat interoperabilitu dat zákazníků napříč různými platformami a prostory.

·       Programmable World: Our Planet, Personalized - S rozvojem nových technologií, jakými jsou 5G sítě, rozšířená realita, chytré materiály či tzv. ambient computing, se digitální svět bude stále více prolínat s tím fyzickým a lidé získají nejen větší kontrolu nad prostředím, ve kterém se vyskytují, ale také možnost si toto prostředí doslova upravit na míru. Vznik tohoto programovatelného světa s sebou přináší i mnoho příležitostí - od navrhování nových propojených prostředí a partnerství až po uvedení nové generace produktů a služeb vyrobených z nových materiálů. Firmy jsou si toho vědomy - 79 % vedoucích pracovníků věří, že “programování” fyzického prostředí se v jejich oboru stane nástrojem konkurenční výhody.   

Výrazná většina (98 %) dotázaných vedoucích pracovníků zároveň uvádí, že jejich společnost bude v příštích třech letech uvažovat o širším využití rozšířené reality, přičemž jako tři hlavní oblasti jmenují využití rozšířené reality ke zlepšení zákaznické zkušenosti (46 %), dále využití rozšířené reality pro zákaznický servis a podporu (46 %) a v neposlední řadě jako nástroj spolupráce, například pro pořádání virtuálních konferencí (44 %)

·       The Unreal: Making Synthetic, Authentic - Ve světě umělé reality, plné chatbotů, umělé intelligence či rozšířené a virtuální reality, si častěji klademe otázku zda to, co vidíme a vnímáme, je reálné, nebo “umělé”. Využívání moderních technologií může zmamenat pro firmy tenký led a přivádí je to k otázce, jak využít umělou inteligenci jako strategickou výhodu pro firemní zákazníky, partnery či celou značku pokud stejných technologií využívají někteří aktéři k vytváření tzv. “deepfakes” či dezinformací, kteréžto jsou následně využity k podkopání důvěry veřejnosti nebo zákazníků. Spotřebitelé se tedy nebudou ptát už jen na to, zda to, co vidí, je reálné, či umělé, ale především zda je obsah i značka autentická, prověřená a důvěryhodná.

Až 96 % vedoucích pracovníků uvádí, že se jejich společnosti zavázaly k ověřování původu svých dat a k prověření způsobu, jakým využívají umělou inteligenci a téměř všichni (99 %) vyjádřili obavy nad využitím deepfakes či dezinformací coby prostředků umožňujících útok na firmu.

·       Computing the Impossible: New Machines, New Possibilities - Vznik zcela nové třídy strojů umožňuje společnostem napříč všemi odvětvími posunout hranice toho, co byla dosavadní výpočetní síla schopna řešit. Kvantové či tzv. bioinspirované výpočty umožňují podnikům nově adresovat problémy, které tradiční výpočetní technika řešit neumí, případně by šlo o příliš drahou či neefektivní záležitost. Jakmile se "velké výzvy" stanou triviálními operacemi, dojde i k radikální změně způsobu, jakým podniky spolupracují, jakou hodnotu poskytují a jak dokáží na trhu konkurovat. Téměř všichni (94 %) vedoucí pracovníci se shodli, že dlouhodobý úspěch bude záviset na využití výpočetní techniky nové generace k řešení zdánlivě neřešitelných výzev.