Studie Accenture Reaching Net Zero by 2050: nejzodpovědněji se k nulovým emisím staví ve Velké Británii, Německu a Francii

Podle nové studie společnosti Accenture Reaching Net Zero by 2050 se firmy v posledních dvou letech častěji zavazovaly k dosažení čistých nulových emisí, téměř třetina (30 %) největších společností kótovaných na evropských burzách přislíbila dosáhnout čistých nulových emisí do roku 2050.  Nejčastěji si konkrétní cílový rok pro dosažení čistých nulových emisí ve všech třech kategoriích - přímé emise, nepřímé emise související s nákupem energií a ostatní nepřímé emise - stanovily společnosti kótované na britských burzách, bylo to celkem 37 % z nich. Dále pak společnosti v Německu (27 %) a ve Francii (18 %).

Studie analyzovala údaje více než 1 000 společností napříč hlavními evropskými akciovými indexy a zjistila, že stanovení cílů pomáhá urychlit přechod k čistým nulovým emisím, tj. k situaci, kdy firma sníží emise CO2 a dalších skleníkových plynů na nulu, případně zbylou část kompenzuje tak, aby dosáhla rovnováhy mezi množstvím emisí, které do atmosféry vypustí a množstvím, které z ní naopak odstraní.

„Společnosti, které si za cíl určily dosažení této čisté nuly, snížily za posledních deset let množství emisí v průměru o 10 %. Naopak u firem, které si žádné cíle nestanovily, emise rostly,“ říká Karel Kotoun, Senior Manager v oblasti finančních služeb ve společnosti Accenture.

V průměru si evropské společnosti zahrnuté do studie určují jako svůj cílový rok pro čisté nulové emise rok 2043. Mnoho společností z odvětví náročných na uhlíkové emise jako je ropný, plynárenský nebo chemický průmysl, si svůj cíl stanovilo někde okolo roku 2050 nebo přímo na rok 2050. Naopak v odvětví služeb firmy cílí zhruba na rok 2035.

„Evropská podnikatelská komunita se do závodu o dosažení nulových čistých emisí zapojuje více než kdy jindy a počet společností, které si v této oblasti veřejně stanovily cíle, se za poslední dva roky zvýšil,“ uvádí Jean-Marc Ollagnier, generální ředitel společnosti Accenture v Evropě. „A jak ukazuje naše studie, stanovení cílů funguje. Nulové emise je třeba řídit jako každou jinou strategickou prioritu podniku: stanovit jasné cíle, které celou organizaci povedou stejným směrem a sledovat pokrok, aby v případě potřeby bylo možné směr korigovat. Zveřejnění cílů také pomáhá vytvořit potřebnou kolektivní dynamiku, protože problém emisí nemohou firmy vyřešit samy.“

Je třeba jednat rychle, neboť jen 5 % firem je na dobré cestě k dosažení svých cílů 

Studie však také zjistila, že pokud budou podniky pokračovat v dosavadním tempu snižování emisí, kterého dosáhly v letech 2010 až 2019, tak čisté nuly v oblastech (Scopes) 1 a 2 dosáhne pouze jedna z 20 (5 %) evropských firem zahrnutých do studie, a pouze 9 % firem je na dobré cestě k dosažení svého cíle určeného na rok 2050. Společnosti, které od roku 2010 dosáhly mírného snížení emisí, tj. o 0–5 % ročně, mohou ještě před polovinou století dosáhnout ve svých provozech čistých nulových emisí v případě, že do roku 2030 zdvojnásobí tempo snižování emisí a do roku 2040 jej ztrojnásobí.

Zpráva Reaching Net Zero by 2050 navrhuje konkrétní řešení a kroky k dosažení čisté nulové spotřeby ve vybraných odvětvích, včetně automobilového, chemického, stavebního, finančního a dopravního průmyslu a maloobchodu.

Ukazuje také, že sedm průmyslových odvětví – většinou ze sektoru služeb, např. odborné služby a informační a komunikační služby – bude na dobré cestě dosáhnout ve svých provozech čistých nulových emisí do roku 2050, pokud ještě v tomto desetiletí své tempo snižování emisí zdvojnásobí a v následujících deseti letech zrychlí o dalších 50 až 70 %. V pěti odvětvích, na která připadá 42 % všech emisí skleníkových plynů vyprodukovaných společnostmi ve výzkumném vzorku – tj. v automobilovém průmyslu, stavebnictví, zpracovatelském průmyslu, ropném a plynárenském průmyslu, v dopravě a skladování – bude dosažení stejného cíle vyžadovat ještě radikálnější zrychlení.

„V případě, že nepodnikneme rychlé a rozhodné kroky ještě v tomto desetiletí, nebude možné čistých nulových emisí dosáhnout do roku 2050 – natož dříve. Naše zjištění ukazují, že to možné je, ale pouze v případě, že evropské podniky budou jednat hned,“ řekl Ollagnier. „Řešení se liší v závislosti na odvětví a firmě, každý má jiné výchozí podmínky, příležitosti a výzvy. V některých odvětvích jsou potřebné technologie již k dispozici, ale bude třeba je rychle rozšířit. V jiných odvětvích budou muset být ještě vynalezeny. Dosažení cíle však bude vyžadovat, aby všechny podniky učinily z inovací normu, která bude poháněna technologiemi, spoluprací, novými obchodními modely a podpůrnou regulací.“

Nejčastěji si konkrétní cílový rok pro dosažení čistých nulových emisí ve všech třech kategoriích (tzv. GHG Scope 1,2, a 3)* stanovily společnosti kótované na britských burzách – bylo to celkem 37 % z nich, v Německu pak 27 % a ve Francii 18 %.

* Emise označované jako „Scope 1“ jsou přímé emise skleníkových plynů ze zdrojů, které firma vlastní a ovládá. Emise označované jako „Scope 2“ zahrnují nepřímé emise související s využíváním nakupované energie – tj. elektřiny, páry, tepla a chladu, které vykazující společnost spotřebovává. „Scope 3“ pak zahrnuje všechny ostatní nepřímé emise, které vznikají v hodnotovém řetězci společnosti.