Zdraví a bezpečí zaměstnanců pomáhají chránit i IoT technologie

Technologie dělají náš svět pohodlnějším a šetří nám čas. Dokáží ale také zachraňovat zdraví a životy. A to i při práci. Pomáhají ve velmi náročných podmínkách, ve kterých využití senzorů a internetu věcí snižuje míru pracovních úrazů a vytváří bezpečnější pracovní prostředí.

Existuje mnoho pracovních pozic, které jsou vykonávány v náročných podmínkách. Například práce v prostředí s vysokou teplotou nebo v prachu a hluku. Může se jednat o výrobní provozy nebo stavební procesy, v mnoha případech hrozí zranění, která mohou být dokonce i fatální. Chytré senzory pak chrání zdraví a životy. 

„Zajistit hygienické podmínky, bezpečnost a ochranu zdraví při práci všem svým zaměstnancům je základní povinností každého zaměstnavatele,“ říká Jiří Kuryviál, specialista BOZP společnosti SSI Group a dodává: „Jsou-li chytré senzory správně rozmístěny po pracovišti a nastaveny na kritickou úroveň teploty či úroveň koncentrace nebezpečné látky, podávají spolehlivé informace a včas varují před hrozícím nebezpečím. 

Monitorování teploty a vlhkosti

V rizikových provozech je třeba monitorovat teplotu v režimu 24/7. Pravidelná měření pak přinášejí podklady pro kompaktní teplotní mapu. Pomocí bezdrátových senzorů dochází k nepřetržitému měření a zařízení pak vyhodnocuje přijaté zprávy. 

V případě krajních mezí pak systém aktivuje alarmová hlášení a při překročení nastaveného limitu okamžitý alarm na mobil uživatele. Získat dostatečné množství podkladů pro vypovídající teplotní mapu a relevantně s nimi pracovat je přínosem nejen pro průmyslové podniky, ale i pro další objekty včetně veřejných budov.

Měření hluku

I monitorování úrovně hluku vyžaduje nepřetržitý režim kontroly. K tomuto účelu jsou využívány senzory plně respektující fyzikální principy šíření hluku včetně funkcí lidského ucha. Takto je kontrolována například hluková zátěž nejen výrobních podniků, ale i tranzitní dopravy.

Přesné bezdrátové hlukoměry pravidelně monitorují hladinu okolního hluku. Senzor poskytne v rámci krátkého měřeného intervalu údaje o průměrné a maximální hodnotě hluku, což umožňuje rozlišit, zda se zdroj hluku pohybuje či nikoliv. Naměřená data jsou přehledně dostupná v aplikaci a v případě překročení kritické meze jsou spuštěny procesy alarmu.

Monitorování úniku plynu

Velmi důležitou službu přinášejí monitorovací systémy v případě varování před únikem zemního plynu, kdy zabraňují nebezpečí výbuchu. Únik plynu v obytných, kancelářských nebo skladovacích prostorách s následným výbuchem má na svědomí každoročně nemalé škody na majetku a v některých případech i zbytečně zmařené lidské životy. V případě detekce nebezpečí pak bezpečnostní havarijní ventil ihned uzavře přívod plynu. V takové situaci je také aktivováno okamžité alarmové hlášení na několik mobilních čísel.

„Jednou z hlavních příčin havárií plynu je nerealizovaný povinný servis plynových kotlů a ohřívačů, ale může se jednat i o náhodné úniky z netěsnícího potrubí. Přitom řešení je snadné a dostupné. Do hlídaného prostoru se umístí malý bezdrátový senzor, který při detekci zvýšené ale ještě nevýbušné koncentrace zemního plynu automaticky uzavře přívod pomocí havarijního ventilu,“ uzavírá Jiří Kuryviál z SSI Group.

Úklid na vyžádání

Tlak na dokonalou čistotu a zároveň efektivitu stoupá, klíčoví hráči v tomto segmentu budou postupně do svého portfolia integrovat stroje řízené senzory a budou využívat tzv. čištění na vyžádání. Úklid na vyžádání znamená přítomnost pracovníka úklidu ve správný čas na potřebném místě s vybavením schopným čištění správnou metodou.

„Ověřitelnost účinnosti čištění je dalším milníkem na cestě k úklidu budoucnosti. Prostřednictvím senzorů bude moci provedenou práci a její kvalitu detekovat jako měřitelnou činnost. Systémy zpětné vazby navíc prozradí úroveň spokojenosti,” uzavírá Lukáš Rom ze společnosti Kärcher.